සෞඛ්‍ය, දේශීය වෛද්‍ය, සමාජ සුබසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා, කාන්තා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

Ministry of Health, Indigenous Medicine, Social Welfare, Probation and Child Care, Women's Affairs and Council Affairs
North Western Provincial Council

சுகாதார, தேசிய வைத்திய, விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் விவகார அமைச்சு - வடமேல் மாகாண சபை