Responsive image
අනු අංකයකාරණයආකෘතියේ නමආකෘතිය
1සේවය ස්ථිර කිරීමසේවය ස්ථිර කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයDownload
2සෙවයෙන් විශ්‍රාම ගැන්වීමසේවයෙන් විශ්‍රාම ලැන්වීමේ අයදුම් පත්‍රයDownload
3උසස් කිරීම - කළ.සහකාරඋසස් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයDownload
4උසස් කිරීම - සංවර්ධන නිලධාරීඋසස් කිරීමේ අයදුම්පත්‍රයDownload
5විදේශ නිවාඩුවිදේශ නිවාඩු අයදුම්පත්‍රය - පොදු 126Download
  විදේශ නිවාඩු ඉල්ලුම් පත්‍රයDownload
6භාෂා දීමනාභාෂා දීමනා අයදුම් පත්‍රයDownload